• BG 051РО001 – 3.1.03-0001
    «КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ»

  • Включени училища, детски градини и обслужващи звена в проекта 

  • снимка13

  • снимка6

  • снимка7

  • снимка8

  • снимка9


Уважаеми директори на образователни институции, Моля в спешен порядък да си проверите и въведете при необходимост актуални банкови данни в модула на проекта. Без коректна банкова сметка екипа на проекта не може да Ви преведе отчетените средства за заместващи учители.

На 31 май 2014 г. стартират на обученията по дейност II.2

На 31 май 2014 г. стартират на обученията по дейност II.2 от проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП РЧР „Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати, насочена към повишаване на знанията, уменията и компетентностите в областта на чуждите езици на педагогически специалисти с цел достигане на ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) по обособена позиция № 5 „Специализирана квалификация по руски език“ и по обособена позиция № 6 „Специализирана квалификация по френски език“. Изпълнител на услугата е Обединение „Чуждоезикови обучения“. Занятията ще се провеждат в Департамент за езиково обучение /ИЧС/ към СУ „Св. Климент Охридски”, ул. Коста Лулчев № 27, http://www.deo.uni-sofia.bg/

Стартира провеждането на чуждоезикови обучения

На 4 март 2014 г. стартира провеждането на обучение по дейност II.2 от проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП РЧР „Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати, насочена към повишаване на знанията, уменията и компетентностите в областта на чуждите езици на педагогически специалисти с цел достигане на ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) по обособена позиция № 1 „Специализирана квалификация по английски език“. Изпълнител на услугата е Обединение „Чуждоезикови обучения“. Занятията ще се провеждат в Департамент за езиково обучение /ИЧС/ към СУ „Св. Климент Охридски”, ул. Коста Лулчев № 27, http://www.deo.uni-sofia.bg/. Настаняването на курсистите ще се извърши в хотел „Триада”, тел. +359 2 970 67 77, +359 884 661 010, http://www.hoteltriada.com/, ул. Венера 5, София, 1111, на пешеходно разстояние до залите за провеждане на обучението в ДЕО. За повече информация: тел. 02/ 872 37 48 – г-жа Мария Михайлова.

ВАЖНО!

Писмо №9106-33/4.12.2013 относно предоставен трансфер

Писмо до РИО и приложения във връзка с „Осигуряване на достъп до програми чрез ЕСО във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация за „детски и/или начален учител“.- 11.11.2013

Писмо 9105-228 / 11.07.2013

Писмо 9105-333 / 23.11.12
Договор с директори на образователни институции

Писмо 9105-258 / 21.09.12 до началниците на РИО и регионалните организатори относно промени в инструкцията на проекта

Заповед РД09-1442/20.09.12 за утвърждаване на инструкцията

ИНСТРУКЦИЯ - 21.09.2012

Информация за краткосрочните обучения

Писмо до началниците РИО - 23.05.2012 г.

Писмо до началниците РИО - 21.04.2012 г.

Заповед и ИНСТРУКЦИЯ на проект „Квалификация на педагогическите специалисти”- 26.03.2012 г.

 

   

Сайт на ФНПП - http://web.q-project.fnpp.info/

Министерство на образованието и науката, 2012-2014
e-mail: uchitel@mon.bg

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"