• BG 051РО001 – 3.1.03-0001
    «КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ»

  • Включени училища, детски градини и обслужващи звена в проекта 

  • снимка7

  • снимка8

  • снимка9

  • снимка10

  • снимка11На 31 май 2014 г. стартират на обученията по дейност II.2

На 31 май 2014 г. стартират на обученията по дейност II.2 от проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП РЧР „Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати, насочена към повишаване на знанията, уменията и компетентностите в областта на чуждите езици на педагогически специалисти с цел достигане на ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) по обособена позиция № 5 „Специализирана квалификация по руски език“ и по обособена позиция № 6 „Специализирана квалификация по френски език“. Изпълнител на услугата е Обединение „Чуждоезикови обучения“. Занятията ще се провеждат в Департамент за езиково обучение /ИЧС/ към СУ „Св. Климент Охридски”, ул. Коста Лулчев № 27, http://www.deo.uni-sofia.bg/

Стартира провеждането на чуждоезикови обучения

На 4 март 2014 г. стартира провеждането на обучение по дейност II.2 от проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП РЧР „Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати, насочена към повишаване на знанията, уменията и компетентностите в областта на чуждите езици на педагогически специалисти с цел достигане на ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) по обособена позиция № 1 „Специализирана квалификация по английски език“. Изпълнител на услугата е Обединение „Чуждоезикови обучения“. Занятията ще се провеждат в Департамент за езиково обучение /ИЧС/ към СУ „Св. Климент Охридски”, ул. Коста Лулчев № 27, http://www.deo.uni-sofia.bg/. Настаняването на курсистите ще се извърши в хотел „Триада”, тел. +359 2 970 67 77, +359 884 661 010, http://www.hoteltriada.com/, ул. Венера 5, София, 1111, на пешеходно разстояние до залите за провеждане на обучението в ДЕО. За повече информация: тел. 02/ 872 37 48 – г-жа Мария Михайлова.

ВАЖНО!

Писмо №9106-33/4.12.2013 относно предоставен трансфер

Писмо до РИО и приложения във връзка с „Осигуряване на достъп до програми чрез ЕСО във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация за „детски и/или начален учител“.- 11.11.2013

Писмо 9105-228 / 11.07.2013

Писмо 9105-333 / 23.11.12
Договор с директори на образователни институции

Писмо 9105-258 / 21.09.12 до началниците на РИО и регионалните организатори относно промени в инструкцията на проекта

Заповед РД09-1442/20.09.12 за утвърждаване на инструкцията

ИНСТРУКЦИЯ - 21.09.2012

Информация за краткосрочните обучения

Писмо до началниците РИО - 23.05.2012 г.

Писмо до началниците РИО - 21.04.2012 г.

Заповед и ИНСТРУКЦИЯ на проект „Квалификация на педагогическите специалисти”- 26.03.2012 г.

 

   

Сайт на ФНПП - http://web.q-project.fnpp.info/

Министерство на образованието и науката, 2012-2014
e-mail: uchitel@mon.bg

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"