Видове обучения и квалификации на педагогическите специалисти по проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР

I. Едногодишно специализирано обучение във висши училища за придобиване на:
I.1. допълнителна квалификация учител по чужд език
I.2. допълнителна квалификация ПУНУП
I.3. допълнителна квалификация учител по информатика и информационни технологии
I.4. професионална квалификация учител
ІІ. Квалификация и мотивация на педагогически специалисти, доказали своите професионални качества
ІІ.1. Насърчаване и подкрепа на професионално развитие на изявени педагогически специалисти по направления
ІІ.2. Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати:
ІІІ. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:
III.1. за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка
ІІІ.2. за работа в интеркултурна среда
III.3. за работа с деца и ученици със СОП
III.4. за оценяване постиженията на учениците
III.5. за превенция на училищното насилие, агресията и други.
III.6. педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години
ІV. Повишаване квалификацията на помощник-директори и директори
IV.1. помощник-директори по учебната дейност в страната
IV.2. директори на детски градини и новоназначени директори на училища за работа с делегирани бюджети

Таблица за основните дейности, свързани с обучения и квалификации на педагогическите специалисти по проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР

Таблица на дейностите, свързани с обучения и квалификации на педагогически специалисти, администрирани от Партньора - Националния институт за обучение и квалификация в системата на образование (НИОКСО) по проект BG051PO001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" по ОП РЧР. Приложение: Национален график

Министерство на образованието и науката, 2012-2014
e-mail: uchitel@mon.bg

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"