ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОПЪЛВАНЕ

ВАЖНО!

Писмо 9105-333 / 23.11.12
Договор с директори на образователни институции

Писмо 9105-258 / 21.09.12 до началниците на РИО и регионалните организатори относно промени в инструкцията на проекта

Заповед РД09-1442/20.09.12 за утвърждаване на инструкцията

ИНСТРУКЦИЯ - 21.09.2012

 

Заповед и ИНСТРУКЦИЯ на проект „Квалификация на педагогическите специалисти”- 04.05.2012 г.

Таблица за основните дейности, свързани с обучения и квалификации на педагогическите специалисти по проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР

Заявление за участие в обучение - директори

Заявление за участие в обучение - педагогически специалисти

Договор за повишаване на квалификацията и за придобиване на нова квалификация

Договор за външен лектор (18.09.2013)

Отчет за лекторски часове (23.09.2013)

Доклад за извършена работа от заместващ учител

Месечен отчет за извършени разходи

Обобщена справка-опис за извършени разходи

Справка за осигурителните вноски

Декларация (24.09.2013)

Регистър на кореспонденция на РИО към проект BG 051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР

Бланка на проекта

 

Министерство на образованието и науката, 2012-2014
e-mail: uchitel@mon.bg

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"